เมนูหลัก

01149508PHARMACOTHERAPY I
เภสัชกรรมบำบัด 1
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต4 (3-3-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01139504 และ 01139506
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-11:30C307MC655510W  
  พฤหัสบดี08:30-11:30C307MC      
อาจารย์: อ.สุรเชษฐ ลำคำ
ผศ.วิทยา จันทสูตร
อ.ณัฏฐกัลยา เพียรการค้า
อ.กะรัตเพชร ทองเกตุ
อ.จุฑาทิพย์ ปโยธร
ผศ.ดร.วิน วินิจวัจนะ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป65-55-10
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
การซักประวัติการใช้ยา การตรวจร่างกายและการแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ การค้นหาและแก้ไขปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ อันตรกิริยาระหว่างยา แนวทางการใช้ยาเพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบเลือด โรคไต
และโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเน้นถึงการเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]