เมนูหลัก

00000115ASEAN STUDIES
อาเซียนศึกษา
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  51 อาทิตย์13:00-17:00M214FC1004258W  
อาจารย์: อ.กรีฑา ไขแสง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1
วิทยาการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป
50-31-19
100-0-100
100-10-90
100-1-99
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00
Course Description
แนวคิดและพัฒนาการการรวมกลุ่มของอาเซียน การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ลักษณะพื้นฐานสำคัญของสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมอาเซียนกับประเทศนอกอาเซียน โอกาสและความท้าทายของประชาคมอาเซียนในพลวัตของประชาคมโลก


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]