เมนูหลัก

01158741PHARMACOTHERAPY IV
เภสัชกรรมบำบัด 4
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01148517 และ 01148518 และ 01148519
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-11:30A308AC30246W  
อาจารย์: รศ.อัจฉรา อุทิศวรรณกุล
อ.ปวันรัตน์ ปัณณทัตพิทยุตม์
อ.ณัฏฐกัลยา เพียรการค้า
อ.ธนกฤต มงคลชัยภักดิ์
ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
อ.จุฑาทิพย์ ปโยธร
อ.ณัฏฐ์พงศ์ สุขีรัตน์
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
30-0-30
30-24-6
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]