เมนูหลัก

01159309EVALUATION OF PHARMACEUTICAL RESEARCH ARTICLES
การประเมินบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร์
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01139503
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30C307MC603921W  
อาจารย์: อ.สุรเชษฐ ลำคำ
ผศ.ดร.วิน วินิจวัจนะ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
60-0-60
60-0-60
60-39-21
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
การวิพากษ์และการประเมินความน่าเชื่อถือของบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร์ โดยมุ่งเน้นที่แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์เชิงประจักษ์หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]