เมนูหลัก

01159514PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS AND PATIENT COUNSELING
ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพและการให้คำแนะนำผู้ป่วย
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร14:30-16:30C307MC603525W  
  ศุกร์12:30-15:30C307MC      
อาจารย์: ผศ.ดร.วิน วินิจวัจนะ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
60-0-60
60-0-60
60-35-25
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
หลักการและแนวคิดด้านทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยเน้นการสื่อสารทางวิชาชีพ ระหว่างเภสัชกรกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ เทคนิคในการเขียน การพูด การสัมภาษณ์ การนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์และจริยธรรมการสื่อสารหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]