เมนูหลัก

01159601SEMINAR IN PHARMACY
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01139503 และ 01149304
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:30-11:30A404AC603921W  
อาจารย์: ผศ.สุรพงษ์ เก็งทอง
อ.กฤษดา อนันตวุฒิ
ดร.ภญ.อารีรัตน์ ซื่อดี
อ.พิรุณรัตน์ เดชบำรุง
รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ
อ.กะรัตเพชร ทองเกตุ
อ.จุฑาทิพย์ ปโยธร
อ.ปริชญา รักษ์พฤษชาติ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
60-0-60
60-0-60
60-39-21
สอบปลายภาค:
Course Description
การนำเสนอหัวข้ออภิปรายทางเภสัชศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ โดยการสืบค้นข้อมูลจากรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ รวมถึงการร่วมอภิปรายกับคณาจารย์และผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]