เมนูหลัก

01159707CHROMATOGRAPHY IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS
โครมาโทกราฟีในเภสัชวิเคราะห์
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01149421
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:30-16:30C612MC40931W  
  พฤหัสบดี15:30-16:30A308AC      
  จันทร์13:30-16:30A405AC      
อาจารย์: ดร.อนงค์ ตีระวนิชพงศ์
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
40-0-40
40-0-40
40-9-31
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์โดยเน้นวิธีแก๊สโครมาโทกราฟีและไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]