เมนูหลัก

00118207GENERAL PHYSICS LABORATORY Il
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00118206 หรือ
CO00118206
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-11:30C210MA20218W  
อาจารย์: อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 3
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 3
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 3
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 4
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 5
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 5
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 5
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 5
ทุกชั้นปี
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-1-19
20-0-20
20-1-19
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-0-20
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]