เมนูหลัก

00119301ENGINEERING DRAWING
การเขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:30-14:30C305MC17152W  
  จันทร์14:30-17:30C310MC      
อาจารย์: ผศ.ดร.นิศากร สมสุข
ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
17-15-2
17-0-17
สอบปลายภาค:
Course Description
วิธีการเขียนตัวอักษร วิธีการเขียนภาพฉายออร์ธอกราฟฟิค ภาพพิคทอเรียล ภาพตัด ภาพช่วย ภาพสเก็ต ภาพประกอบของชิ้นส่วน พร้อมทั้งกำหนดขนาด กำหนดพิกัดความเผื่อ ด้วยการใช้เครื่องมือพื้นฐาน และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]