เมนูหลัก

00000122ENGLISH FOR COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  51 ไม่มีข้อมูล50464W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 250-44-6
สอบปลายภาค: 24 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  52 ไม่มีข้อมูล503317W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 250-33-17
สอบปลายภาค: 24 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  61 ไม่มีข้อมูล514W  
อาจารย์: อ.ปาริฉัตร เดชาเลิศ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 25-1-4
สอบปลายภาค: 24 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
การพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารเนื้อหา ผ่านสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]