เมนูหลัก

00000123PREPARATION FOR ENGLISH COMPREHENSIVE EXAMINATION
เตรียมความพร้อมสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษ
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:30-15:30C401MA451332W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
45-7-38
45-0-45
45-0-45
45-3-42
45-3-42
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 อังคาร08:30-11:30C308MA45045W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 2
45-0-45
45-0-45
45-0-45
45-0-45
45-0-45
45-0-45
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  07 จันทร์12:30-15:30A405/1AA541W  
อาจารย์: MissAlexandra Maria Meyers Martinho
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 25-4-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เตรียมความพร้อมใน การสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]