เมนูหลัก

00129203MATHEMATICS III
คณิตศาสตร์ 3
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00129202
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-11:30M313FC37334W  
อาจารย์: อ.ธนาพันธ์ อัครเดชากร
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
37-33-4
37-0-37
37-0-37
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
พีชคณิต เวกเตอร์สามมิติ การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรทของฟังก์ชัน ค่าเวกเตอร์และการประยุกต์เส้นตรงระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติพิกัดเชิงขั้วอินทิกรัลตามเส้นเบื้องต้นหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]