เมนูหลัก

00129403THERMAL SCIENCE
อุณหศาสตร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00119204
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:30-11:30M313FC25241W  
อาจารย์: ผศ.ธีรพงศ์ บริรักษ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
25-23-2
25-1-24
25-0-25
สอบกลางภาค: 8 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
กฎข้อที่หนึ่ง และสองของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฎจักรของคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน และการอนุรักษ์พลังงานหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]