เมนูหลัก

00129605OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อปเจ็กต์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00119302
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30C312ML220W  
อาจารย์: ดร.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 42-2-0
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 20 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมภาษาเชิงอ็อปเจ็กต์ ฟังก์ชันโอเวอร์โหลดดิ้ง คลาส อ็อปเจ็กต์ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล คอนสตรัคเตอร์ เดสสตรัค วัตถุชั่วคราว การกำหนดทับตัวกระทำ การสืบทอด การซ่อนชื่อ โพลิมอร์ฟิซึม
ฟังก์ชันเสมือนแท้ โอเวอร์ไรด์ดิ้ง คลาสนามธรรม การตรวจจับข้อผิดพลาด การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก และแบบแผนการออกแบบเชิงวัตถุเบื้องต้น


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]