เมนูหลัก

01310301GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH
ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินทั่วไป
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-11:30A308AC20911W  
อาจารย์: ดร.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ประเมิน อินชนบท
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
ชั้นปี 1 รหัส 65192001 ถึง 65192999
20-10-10
20-0-20
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล13121W  
อาจารย์: ดร.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ประเมิน อินชนบท
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
ชั้นปี 1 รหัส 65292001 ถึง 65292999
20-12-8
20-0-20
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
คำศัพท์ วลี รหัส คำย่อต่าง ๆ ด้านการบินในส่วนที่เกี่ยวกับองค์การ การบิน ท่าอากาศยาน การบริการจราจรทางอากาศ โดยเน้นการพูด ฟัง อ่าน เขียน ความหมาย และการนำไปใช้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]