เมนูหลัก

01319202COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการสำหรับการบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-11:30C304MC45414W  
อาจารย์: อ.สายสุนีย์ เจริญสุข
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61192001 ถึง 61192057
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
45-41-4
45-0-45
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 พฤหัสบดี12:30-15:30C304MC45414W  
อาจารย์: อ.สรวิศ บุญมี
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61192060 ถึง 61192115
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
45-41-4
45-0-45
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 ศุกร์12:30-15:30C308MC45414W  
อาจารย์: อ.สายสุนีย์ เจริญสุข
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61192117 ถึง 61192162
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
45-41-4
45-0-45
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 พุธ08:30-11:30C304MC45396W  
อาจารย์: อ.สรวิศ บุญมี
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61192163 ถึง 61192211
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
45-38-7
45-0-45
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 อังคาร08:30-11:30C308MC45423W  
อาจารย์: อ.สายสุนีย์ เจริญสุข
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61192212 ถึง 61192258
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
45-42-3
45-0-45
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  06 อังคาร12:30-15:30C308MC45387W  
อาจารย์: อ.สรวิศ บุญมี
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61192259 ถึง 61192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
45-38-7
45-0-45
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 อาทิตย์13:00-17:00C424MC20200W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61292001 ถึง 6129299920-17-3
สอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]