เมนูหลัก

01329207PRINCIPLES OF FLIGHT
หลักการบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:30-11:30C304MC53494W  
อาจารย์: พันจ่าอากาศเอกณิชพน เชื้อปรางค์
อ.สรศักดิ์ พรหมมินทร์
นาวาอากาศโทจารุวัตร อ่ำขำ
อ.เสกสรร จันทร์เนตร์
อ.ณฤเดช พันธุ์โอภาส
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192001 ถึง 6019206153-49-4
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 ศุกร์12:30-15:30M210FC53494W  
อาจารย์: พันจ่าอากาศเอกณิชพน เชื้อปรางค์
อ.สรศักดิ์ พรหมมินทร์
นาวาอากาศโทจารุวัตร อ่ำขำ
อ.เสกสรร จันทร์เนตร์
อ.ณฤเดช พันธุ์โอภาส
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192062 ถึง 6019211853-49-4
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 ศุกร์15:30-18:30M210FC53512W  
อาจารย์: พันจ่าอากาศเอกณิชพน เชื้อปรางค์
อ.สรศักดิ์ พรหมมินทร์
นาวาอากาศโทจารุวัตร อ่ำขำ
อ.เสกสรร จันทร์เนตร์
อ.ณฤเดช พันธุ์โอภาส
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192119 ถึง 6019218653-51-2
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 เสาร์08:30-11:30C308MC53494W  
อาจารย์: พันจ่าอากาศเอกณิชพน เชื้อปรางค์
อ.สรศักดิ์ พรหมมินทร์
นาวาอากาศโทจารุวัตร อ่ำขำ
อ.เสกสรร จันทร์เนตร์
อ.ณฤเดช พันธุ์โอภาส
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192187 ถึง 6019224653-49-4
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 เสาร์12:30-15:30C308MC53494W  
อาจารย์: พันจ่าอากาศเอกณิชพน เชื้อปรางค์
อ.สรศักดิ์ พรหมมินทร์
นาวาอากาศโทจารุวัตร อ่ำขำ
อ.เสกสรร จันทร์เนตร์
อ.ณฤเดช พันธุ์โอภาส
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192247 ถึง 6019230753-49-4
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  06 เสาร์15:30-18:30C308MC58544W  
อาจารย์: พันจ่าอากาศเอกณิชพน เชื้อปรางค์
อ.สรศักดิ์ พรหมมินทร์
นาวาอากาศโทจารุวัตร อ่ำขำ
อ.เสกสรร จันทร์เนตร์
อ.ณฤเดช พันธุ์โอภาส
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192308 ถึง 6019299953-53-0
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 อาทิตย์08:00-12:00C501MC20119W  
อาจารย์: พันจ่าอากาศเอกณิชพน เชื้อปรางค์
อ.สรศักดิ์ พรหมมินทร์
นาวาอากาศโทจารุวัตร อ่ำขำ
อ.เสกสรร จันทร์เนตร์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60292001 ถึง 6029299920-10-10
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]