เมนูหลัก

00000133INNOVATIVE THINKING
การคิดเชิงนวัตกรรม
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:30-15:30M310FA504010W  
อาจารย์: ดร.จันทราภา พูลสนอง
อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
อ.ธนาพันธ์ อัครเดชากร
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 150-40-10
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00
  02 อังคาร12:30-15:30M214FA504010W  
อาจารย์: ดร.จันทราภา พูลสนอง
อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
อ.ธนาพันธ์ อัครเดชากร
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 150-40-10
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00
  03 พฤหัสบดี12:30-15:30C514MA601644W  
อาจารย์: ดร.จันทราภา พูลสนอง
อ.ธนาพันธ์ อัครเดชากร
อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
60-6-54
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-1-59
60-10-50
60-0-60
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00
  51 ไม่มีข้อมูล50455W  
อาจารย์: ดร.จันทราภา พูลสนอง
อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 250-44-6
สอบปลายภาค: 24 ก.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00
  52 ไม่มีข้อมูล503317W  
อาจารย์: ดร.จันทราภา พูลสนอง
อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 250-33-17
สอบปลายภาค: 24 ก.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00
  61 ไม่มีข้อมูล20119W  
อาจารย์: ดร.จันทราภา พูลสนอง
อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 2
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
20-10-10
20-0-20
สอบปลายภาค: 4 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00
  90 ไม่มีข้อมูล501733W  
อาจารย์: ดร.จันทราภา พูลสนอง
อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
อ.ธนาพันธ์ อัครเดชากร
อ.จเรวัตร จักรมุณี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
50-4-46
50-6-44
50-6-44
50-0-50
สอบปลายภาค:
Course Description
พัฒนาการกระบวนการคิด วิธีการคิดเชิงนวัตกรรม การให้เหตุผล การแสวงหาความรู้ ประเภทของนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรม
การใช้วิธีคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อประเมินข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเชิงสร้างสรรค์


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]