เมนูหลัก

00138407ELECTRICAL MACHINES
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00128401
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-11:30C209MC642W  
อาจารย์: อ.อติกร เสรีพัฒนานนท์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
6-4-2
6-0-6
สอบกลางภาค: 27 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]