เมนูหลัก

00138410POWER ELECTRONICS
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00138401
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:30-11:30C209MC1064W  
อาจารย์: อ.ณัฐพงศ์ เมืองจันทร์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 3
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 6
10-4-6
10-1-9
10-0-10
สอบกลางภาค: 9 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]