เมนูหลัก

00138425RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-11:30C209ML1394W  
อาจารย์: ผศ.ธีรพงศ์ บริรักษ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 4
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
13-5-8
13-3-10
13-1-12
13-0-13
สอบกลางภาค: 1 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]