เมนูหลัก

00138426ENERGY MANAGEMENT AND CONSERVATION IN BUILDINGS AND FACTORY
การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-11:30C211ML12111W  
อาจารย์: ผศ.ธีรพงศ์ บริรักษ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 5
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
12-5-7
12-1-11
12-5-7
12-0-12
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]