เมนูหลัก

00138513NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING
วิธีเชิงเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา CO00128313
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30Lab ME 2ML110W  
อาจารย์: ผศ.ดร.นิศากร สมสุข
ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
1-1-0
1-0-1
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]