เมนูหลัก

00138612OPERATING SYSTEMS
ระบบปฎิบัติการ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00118302
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30C200MA844W  
อาจารย์: อ.ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
8-3-5
8-1-7
สอบกลางภาค: 28 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]