เมนูหลัก

00138706ENGINEERING ECONOMY
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-11:30Lab ME 2ML220W  
อาจารย์: ผศ.ดร.นิศากร สมสุข
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 4
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 4 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
2-1-1
2-1-1
2-0-2
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]