เมนูหลัก

00139305DIGITAL ECONOMIC
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:30-15:30M212FC743W  
อาจารย์: ดร.รัชกฤช ธนพัฒนดล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
7-4-3
7-0-7
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
เรียนรู้ถึงโครงสร้างระบบเศรษฐศาสตร์ดิจิตอล (Digital Economy) องค์ประกอบของระบบเศรษฐศาสตร์ดิจิตอล ปัจจัยทางการแข่งขันในระบบเศรษฐศาสตร์ดิจิตอล ที่ประกอบด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทั้งเครือข่ายการสื่อสารในระบบดิจิตอลต่างๆ และประยุกต์ระบบ
คอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software รวมถึง Application ต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสามารถนำความรู้เศรษฐศาสตร์ดิจิตอลไปพัฒนาตนเองในเรื่องของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]