เมนูหลัก

00139620ARTIFICIAL INTELLIGENCE INNOVATION
นวัตกรรมทางปัญญาประดิษฐ์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30C310MC743W  
อาจารย์: อ.ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
7-4-3
7-0-7
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
เทคโนโลยีที่สร้างให้คอมพิวเตอร์มีการคิดและกระทำอย่างมีเหตุผล เลียนแบบการแก้ปัญหาของสัตว์ที่อยู่เป็นกลุ่ม และเลียนแบบระบบการคิดและการกระทำที่คล้ายมนุษย์ โดยผสมผสานเทคนิคการเรียนรู้ เพื่อเกิดนวัตกรรม การวางแผน ให้มีการทำงานที่โต้ตอบอัตโนมัติหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]