เมนูหลัก

01428304EPIDEMIOLOGY
วิทยาการระบาด
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30M310FA321616W  
อาจารย์: อ.ศิริพงษ์ พิมสุคะ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 1
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 2
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 1
30-1-29
30-15-15
2-0-2
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
หลักทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค ระดับของการป้องกันโรค การวัดทางระบาดวิทยา การปรับอัตรา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การกระจายโรค การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การ
สอบสวนทางระบาดวิทยา สถิติที่ใช้ในทางระบาดวิทยา ความคลาดเคลื่อน อคติและความผันแปรในการศึกษาทางระบาดวิทยา ฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัดด้านระบาดวิทยา


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]