เมนูหลัก

01429302BIOSTATISTICS
ชีวสถิติ
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขชุมชน
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  71 เสาร์08:00-12:00M313FC34304W  
อาจารย์: ดร.รุจา รอดเข็ม
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 234-30-4
สอบกลางภาค: 23 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ความหมาย ประเภทและความสำคัญของชีวสถิติ ระเบียบวิธีการทางสถิติ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลทางด้านสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยการวัดตำแหน่งเปรียบเทียบ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจาย
ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยความแปรปรวน และค่าสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิตชีพและดัชนีอนามัย

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]