เมนูหลัก

01438309PUBLIC HEALTH RESEARCH
การวิจัยทางสาธารณสุข
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:30-12:30M313FA503911W  
อาจารย์: ดร.รุจา รอดเข็ม
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 2
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 4
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 2
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 4
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
30-13-17
30-7-23
30-14-16
30-3-27
2-2-0
18-0-18
18-0-18
18-0-18
18-0-18
18-0-18
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
ประเภทการวิจัย รูปแบบการวิจัย โครงร่างการวิจัย กระบวนการวิจัย คำถามการวิจัย สมมติฐาน วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม นิยามตัวแปร วิธีดำเนินการวิจัย ประชากร การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]