เมนูหลัก

01438506WATER QUALITY MANAGEMENT
การจัดการคุณภาพน้ำ
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:30-15:30M310FA1578W  
อาจารย์: อ.สุธาสินี ผากา
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 315-7-8
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
การประเมินการผลิตน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม การประเมินน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียโรงงาน กลไกการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบการผลิตน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับชุมชนและโรงงาน มาตรฐานน้ำดื่มน้ำใช้และน้ำเสีย ลักษณะสมบัติของน้ำเสีย
ประเภทและแหล่งกำเนิด ผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำเสีย ระบบรวบรวมน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การบำบัดน้ำเสียขั้นสูง การบำบัดและกำจัดกากตะกอนที่เกิดจากน้ำเสีย
การควบคุมดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]