เมนูหลัก

01438509NUISANCE AND VECTORS MANAGEMENT
การจัดการเหตุรำคาญและสัตว์นำโรค
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:30-14:30A405/1AA1578W  
อาจารย์: อ.ครรชิต วงษ์แสงจันทร์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 315-7-8
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
ความหมายเหตุรำคาญ ประเภทเหตุรำคาญผลกระทบต่อสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุรำคาญระบบการจัดการเหตุรำคาญ การตรวจวิเคราะห์การควบคุมเหตุรำคาญ สัตว์นำโรค การพิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอันเนื่องจากเหตุรำคาญ
โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การป้องกันการควบคุมสัตว์นำโรค การใช้สารเคมีและเทคโนโลยีการกำจัดสัตว์นำโรค


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]