เมนูหลัก

01439403HEALTH PROMOTION ANDSUSTAINABLE HEALTH DEVELOPMENT
การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขชุมชน
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  71 ไม่มีข้อมูล25232W  
อาจารย์: อ.สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 325-23-2
สอบปลายภาค: 24 ก.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ ทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยและต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างสุขภาพ รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาค ประชาสังคมในการพัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน ฝึกปฏิบัติการประเมินสถานะสุขภาพและการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพการพัฒนาทางด้านสุขภาพ โดยการประยุกต์หลักการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสังคม
อนามัยสิ่งแวดล้อมและการอาชีวอนามัยเพื่อควบคุมป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยกับบุคคล ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]