เมนูหลัก

01448415PUBLIC HEALTH COMMUNICATION
การสื่อสารสาธารณสุข
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์12:30-15:30M313FA17143W  
อาจารย์: อ.สมิทธิกร เย็นวัฒนา
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 417-14-3
สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร ประเภทของสื่อ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในงานสาธารณสุข การประยุกต์การสื่อสารในงานสาธารณสุข การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารสาธารณสุข
ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาสุขภาพหรือแก้ปัญหาสาธารณสุขในองค์กรและชุมชน


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]