เมนูหลัก

01449505ACCIDENT AND DISASTER MANAGEMENT
การจัดการอุบัติภัยและสาธารณภัย
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขชุมชน
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  71 เสาร์13:00-17:00M214FC24240W  
อาจารย์: อ.นันทวุฒิ จำปางาม
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 424-24-0
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขหลักและแนวทางในการจัดการ หลักการควบคุม การป้องกันอุบัติภัยการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดเหตุหลักและวิธีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉิน
การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ และการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]