เมนูหลัก

00148406PRE PROJECT
เตรียมโครงงาน
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2559 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:30-15:30C209MC835W  
อาจารย์: ผศ.ธนากร น้ำหอมจันทร์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
8-3-5
8-0-8
สอบปลายภาค:
  02 จันทร์12:30-15:30C209MC835W  
อาจารย์: อ.ณัฐพงศ์ เมืองจันทร์
สอบปลายภาค:
  03 จันทร์12:30-15:30C209MC826W  
อาจารย์: ผศ.ปฏิภาณ เกิดลาภ
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]