เมนูหลัก

00148515MECHANICAL ENGINEERING PROJECT II
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (0-9-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา CO00148514 หรือ
00148514
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:30-15:30Lab ME 2ML550W  
อาจารย์: ผศ.ธีรพงศ์ บริรักษ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
5-5-0
5-0-5
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]