เมนูหลัก

00149619CONTROL TECHNOLOGY INTERCONNECT DEVICE
เทคโนโลยีควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-11:30C311MC440W  
อาจารย์: อ.ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 44-4-0
สอบกลางภาค: 16 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
การจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ช่วยผลิต การจัดการพลังงานในเมือง ระบบสุขภาพ บ้านอัจฉริยะหรืออาคารอัจฉริยะ การขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาสิ่งใหม่
ใช้สารสนเทศรวบรวมผ่านเทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อเก็บข้อมูล และเปลี่ยนข้อมูล ให้ควบคุมระยะไกลผสานระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]