เมนูหลัก

01539218RESEARCH IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
การวิจัยทางการจัดการและการบริหาร
สังกัดวิทยาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
หน่วยกิต3 (1-6-3)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  52 ไม่มีข้อมูล655114W  
อาจารย์: อ.ประภัสสร ทองยินดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 3 รหัส 60295002 ถึง 60295083
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 4
60-45-15
65-5-60
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  53 ไม่มีข้อมูล603723W  
อาจารย์: อ.ประภัสสร ทองยินดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 3 รหัส 60295084 ถึง 6029550660-37-23
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  54 อาทิตย์08:00-12:00C513MC1007030W  
อาจารย์: อ.ประภัสสร ทองยินดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 3100-67-33
สอบปลายภาค: 15 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนทัศน์ใหม่ในการให้บริการสาธารณะ การค้นหาความต้องการในการให้บริการ แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
การบูรณาการและการนำแนวคิดการให้บริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]