เมนูหลัก

01539218RESEARCH IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
การวิจัยทางการจัดการและการบริหาร
สังกัดวิทยาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
หน่วยกิต3 (1-6-3)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  81 เสาร์13:00-17:00M100FC1055W  
อาจารย์: อ.พรภัทร์ หวังดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 410-3-7
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนทัศน์ใหม่ในการให้บริการสาธารณะ การค้นหาความต้องการในการให้บริการ แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
การบูรณาการและการนำแนวคิดการให้บริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]