เมนูหลัก

01539310ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
พฤติกรรมองค์การ
สังกัดวิทยาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  51 ไม่มีข้อมูล80728W  
อาจารย์: ดร.ครรชิต สิงหเสมานนท์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ปี 2 ขึ้นไป รหัส 63295001 ถึง 6329509180-67-13
สอบปลายภาค: 24 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  52 ไม่มีข้อมูล806812W  
อาจารย์: ดร.ครรชิต สิงหเสมานนท์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ปี 2 ขึ้นไป รหัส 63295093 ถึง 6329561580-68-12
สอบปลายภาค: 24 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการของพฤติกรรมองค์การ บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์การ บุคลิกภาพและอารมณ์ การจูงใจ การอำนวยการ การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การต่อรอง ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม อำนาจและการเมืองในองค์การและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]