เมนูหลัก

01549219ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
การพัฒนาองค์การ
สังกัดวิทยาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:30-11:30M314FA25241W  
อาจารย์: ดร.อรทิณี ทวยนาค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 425-24-1
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 22 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  52 อาทิตย์08:00-12:00M216FC1208832W  
อาจารย์: ดร.ครรชิต สิงหเสมานนท์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 3120-88-32
สอบปลายภาค: 15 ธ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  54 อาทิตย์13:00-17:00C513MC1056936W  
อาจารย์: ดร.ครรชิต สิงหเสมานนท์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 3
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 4
100-63-37
105-2-103
สอบปลายภาค: 15 ธ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ การตรวจวินิจฉัยปัญหาขององค์การ เครื่องมือการพัฒนาองค์การ ปัญหาและความสำเร็จของการพัฒนาองค์การหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]