เมนูหลัก

01549220CHANGE LEADERSHIP
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
สังกัดวิทยาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  52 ไม่มีข้อมูล40373W  
อาจารย์: อ.กรีฑา ไขแสง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 340-37-3
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ คุณลักษณะ ประเภท และระดับของผู้นำ และบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาองค์การในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]