เมนูหลัก

01549221ENGLISH FOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ภาษาอังกฤษทางการจัดการและการบริหาร
สังกัดวิทยาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  51 ไม่มีข้อมูล60564W  
อาจารย์: อ.กรีฑา ไขแสง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 3
ชั้นปี 1
60-55-5
60-0-60
สอบปลายภาค: 10 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  52 ไม่มีข้อมูล40364W  
อาจารย์: อ.กรีฑา ไขแสง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 340-36-4
สอบปลายภาค: 10 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
ศึกษาและฝึกฝนให้เข้าใจคำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษทางการจัดการและการบริหาร และพัฒนาทักษะการอ่าน การตีความภาษาอังกฤษ การพูด เพื่อความพร้อมในการศึกษาตำรา บทความ และเอกสารวิชาการทางการจัดการและการบริหารรวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]