เมนูหลัก

01549222SPECIAL TOPICS IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
หัวข้อพิเศษทางการจัดการและการบริหาร
สังกัดวิทยาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  51 เสาร์08:00-12:00M100FC402515W  
อาจารย์: ดร.ครรชิต สิงหเสมานนท์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ปี 3 ขึ้นไป40-25-15
สอบปลายภาค:
  52 เสาร์08:00-12:00M100FC16013723W  
อาจารย์: ดร.ครรชิต สิงหเสมานนท์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ปี 3 ขึ้นไป160-137-23
สอบปลายภาค:
Course Description
เลือกศึกษาหัวข้อทางการจัดการและการบริหารโดยค้นคว้าจากข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการทำตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือทางการวิจัยและเขียนเรียบเรียงเป็นรายงานทางวิชาการภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]