เมนูหลัก

01549223INTERNSHIP IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION AREA
การฝึกงานทางการจัดการและการบริหาร
สังกัดวิทยาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
หน่วยกิต6 (0-40-0)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  51 เสาร์08:00-12:00M100FC660W  
อาจารย์: อ.พรภัทร์ หวังดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 45-5-0
สอบปลายภาค:
Course Description
การฝึกงานโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเอาทักษะและองค์ความรู้ทางการจัดการและการบริหารที่ได้เรียนมาไปใช้ในการเรียนรู้ระบบการทำงานเบื้องต้นของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่นักศึกษาสนใจและติดต่อขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติ
ภายใต้การกำหนดงานและการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจตลอดจนทักษะการบริหารการจัดการสมัยใหม่


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]