เมนูหลัก

00019101LEARNING SKILLS IN HIGHER EDUCATION
ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  11 อังคาร11:30-12:30C600MA40337W  
อาจารย์: ผศ.ปฏิภาณ เกิดลาภ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 1
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
40-3-37
40-0-40
สอบปลายภาค:
  12 พุธ11:30-12:30C513MA801862W  
อาจารย์: อ.เมธี จั่นเทศ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
80-18-62
80-0-80
สอบปลายภาค:
  14 พุธ11:30-12:30C501MA20911W  
อาจารย์: ดร.สุกิจ อยู่ในธรรม
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 120-9-11
สอบปลายภาค:
  15 พุธ11:30-12:30C304MA805723W  
อาจารย์: อ.ลัดดาวรรณ ทองใบ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
80-16-64
80-12-68
80-15-65
80-14-66
สอบปลายภาค:
  16 พุธ11:30-12:30C306MA25025W  
อาจารย์: อ.จงดี จันทร์เรือง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 125-0-25
สอบปลายภาค:
  17 อังคาร14:30-15:30M111FC1200120W  
อาจารย์: อ.นันท์นภัส อิ่มฤทธา
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1120-0-120
สอบปลายภาค:
  19 พุธ11:30-12:30C307MA59536W  
อาจารย์: ดร.นพดล รังแก้ว
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 155-49-6
สอบปลายภาค:
  20 พุธ11:30-12:30M110FA12510421W  
อาจารย์: อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
อ.สุกัญญา สมมณีดวง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1 รหัส 62192001 ถึง 62192120125-104-21
สอบปลายภาค:
  21 อังคาร15:30-16:30M110FA1259035W  
อาจารย์: อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
อ.สุกัญญา สมมณีดวง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1 รหัส 62192121 ถึง 62192999125-90-35
สอบปลายภาค:
  23 พุธ11:30-12:30M111FA12010317W  
อาจารย์: ร.ต.อ.หญิง ดร.พีรยา สุธีรางกูร
อ.วันเพ็ญ แสงสงวน
อ.นันท์นภัส อิ่มฤทธา
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 195-86-9
สอบปลายภาค:
  24 ไม่มีข้อมูล25025W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 125-1-24
สอบปลายภาค:
  62 ไม่มีข้อมูล1017328W  
อาจารย์: อ.จงดี จันทร์เรือง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62295001 ถึง 62295100100-72-28
สอบปลายภาค:
  63 ไม่มีข้อมูล12010317W  
อาจารย์: อ.จงดี จันทร์เรือง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62295101 ถึง 62295999118-85-33
สอบปลายภาค:
  64 ไม่มีข้อมูล75075W  
อาจารย์: อ.จงดี จันทร์เรือง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62295151 ถึง 6229522575-0-75
สอบปลายภาค:
  65 ไม่มีข้อมูล75075W  
อาจารย์: อ.จงดี จันทร์เรือง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62295226 ถึง 6229530075-0-75
สอบปลายภาค:
  71 ไม่มีข้อมูล12810721W  
อาจารย์: อ.สุคนธ์ทิพย์ คำจันทร์
อ.ปนัดดา เจริญศักดิ์
อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.สุธาสินี ผากา
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
128-24-104
100-28-72
100-28-72
100-27-73
สอบปลายภาค:
Course Description
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เน้นกระบวนการปรับตัว การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น จิตอาสา วิธีการเรียนรู้ การบริหารเวลา และการบริหารค่าใช้จ่าย การเคารพและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้มี
อัตลักษณ์ตามปรับชญามหาวิทยาลัย


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]