เมนูหลัก

00019101LEARNING SKILLS IN HIGHER EDUCATION
ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  20 จันทร์15:30-16:30C311MA60456W  
อาจารย์: อ.อภิปราย ดวงน้อย
ดร.นพดล รังแก้ว
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 160-4-56
สอบปลายภาค:
  61 อาทิตย์17:00-18:00M212FC30525W  
อาจารย์: อ.อภิปราย ดวงน้อย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 1
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
30-2-28
30-3-27
สอบปลายภาค:
  65 ไม่มีข้อมูล40040W  
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 140-0-40
สอบปลายภาค:
  95 ไม่มีข้อมูล603624W  
อาจารย์: ดร.นพดล รังแก้ว
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 160-38-22
สอบปลายภาค:
  100 ไม่มีข้อมูล30921W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ปฏิภาณ เกิดลาภ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 130-10-20
สอบปลายภาค:
  102 ไม่มีข้อมูล503020W  
อาจารย์: อ.สุธาสินี ผากา
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 135-20-15
สอบปลายภาค:
Course Description
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เน้นกระบวนการปรับตัว การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น จิตอาสา วิธีการเรียนรู้ การบริหารเวลา และการบริหารค่าใช้จ่าย การเคารพและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้มี
อัตลักษณ์ตามปรับชญามหาวิทยาลัย


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]