เมนูหลัก

00019119PREPARATORY ENGLISH
เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต0 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์15:30-17:30C308MA573126W  
อาจารย์: อ.ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 130-5-25
สอบกลางภาค: 10 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 19 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 ไม่มีข้อมูล5004946W  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล500203297W  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
Course Description
ทบทวนความรู้ไหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]