เมนูหลัก

00210402PRINCIPLES OF MARKETING
หลักการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30M213FA301218W  
อาจารย์: อ.ณัฐกานต์ แหวนเพ็ชร
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 130-12-18
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดและหน้าที่ทางการตลาดยุคใหม่ สภาวะแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การเลือกตลาดเป้าหมายการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์การตั้งราคาช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]